Rozvoj obce 2006

Říká se, že smolnickým kostelem sv. Bartoloměje začínají Bytiny – část Lounska, táhnoucí se od Smolnice přes Hříškov, Sulec, Vrbno až na Peruc, dlouhá planina plná úrodných polí, kde to ale často pořádně profukuje - určitě kvůli nadmořské výšce od 300 do 500 metrů. Také většina cest na Smolnici je lemována stromořadím a větrolamy. Skoro by se dalo říci, že všechny cesty vedou na Smolnici. Z obce vycházejí silnice na Novou Ves, na Hříškov, do Toužetína, na „pražskou“ silnici a k Brlohu.


Kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici, pohled z místní fary

Smolnické rybníky

Zajímavé v obci jsou tři rybníky, vzájemně propojené, s místními názvy "Horní" "Prostřední" a "Dolní". Na Dolní rybník místní spolek rybářů vysadil 2 páry divokých kachen, kachny se zde dobře uhnízdily a vyvedly mladé.V současné době je zde hejno dvaceti divokých kachen. Je to hezké zpestření a kachny přechází z Dolního rybníka na Prostřední přes silnici a projíždějící auta jim dávají přednost. Kachny mají plno obdivovatelů jak místních tak i projíždějících.

V roce 1995 byl zkolaudován plynovod, na plyn je napojeno cca 90 % rodinných domků. V roce 1997 byl zkolaudován vodovod, napojeno je rovněž cca 90% domů. V obci je kulturní dům, od l.7.2005 je nový nájemce pan Václav Ibl ze Smolnice. V současné době má největší využití hospoda v KD. V přísálí KD má soukromý obchod se smíšeným zbožím paní Jiřina Bartlová. Třikrát v týdnu je i v objektu "Budova školy " otevřen bazar s použitým zbožím. Bývalá prodejna smíšeného zboží Jednoty je vkusně přestavěná na restauraci s venkovní terasou, provozovatelé jsou rovněž místní občané.

V poslední době místní občané a chalupáři opravují a rekonstruují své domy. Ozdobou obce je nyní dokončená rekonstrukce místní fary čp. l, Wiehlův statek čp. 4 vkusně opravený do původní podoby, a mnoho dalších rodinných domků

Honební společenstvo Smolnice

Honební společenstvo Smolnice vzniklo teprve nedávno, přesto se také může pochlubit řadou úspěchů. Jeho členové odchovali několik desítek bažantů a vypustili je do volné přírody. Podílí se na úklidu okolí obce zejména při svozu odpadů.

Svaz chovatelů

Svaz chovatelů pořádá každoročně v červnu ve svém areálu výstavu drobného zvířectva.


Park v obci proti kulturnímu domu, vedle se v letošním roce buduje dětské hřiště.Hřiště bude dokončeno v říjnu.

TOUR VIŠŇOVÁ

Jednou z hlavních kulturních a také se dá říct tradičních akcí je závod TOUR VIŠŇOVÁ. Hlavním obětavým pořadatelem je pan Vladimír Verner z naší obce. Závod vyjíždí ze Smolnice do kempu ve Višňové,což je cca 50 km. Závodu se zúčastňuje stále více cyklistů . Zajímavá je vždy náplň závodu a také to, že se jezdí na historických kolech a v kostýmech. Například "Cirkus", pohádkové bytosti , stará řemesla. O této tradiční akci vyšlo mnoho článků v regionálním i celostátním tisku. V loňském roce se jel závod ve stylu "národností". Počasí účastníkům přálo, pátek 29. července 2005 byl jeden z nejteplejších dní v loňském roce. Podle meteorologické stanice ve Smolnici bylo naměřeno 32°C.


Višňová 2005, závodníci se řadí na start.

Místní spolek rybářů

Jak je vidět, kulturní život v naší obci je pestrý , a to jsou tu ještě nadšenci - místní spolek rybářů, kteří každoročně pořádají Smolnickou lávku, což je jízda na kole přes prostřední rybník. Při tom se užije samozřejmě plno legrace ale zároveň je možné posedět i v příjemném kiosku "U candáta" přímo na břehu rybníka, kde je možné ochutnat některou z místních specialit a dobré pivo či jiný nápoj. K činnosti rybářského spolku se pochopitelně váží Rybářské závody v naší obci. Klidný rybářský sport si naši rybáři zpestřují pořádáním Nočních rybářských závodů, ty zatím poslední se konaly 20. srpna 2005.

V naší obci nemáme školu ani školku, a tak místní děti dojíždí za vzděláním převážně do Loun, Panenského Týnce a do MŠ v Chlumčanech. Obec Smolnice částečně hradí náklady spojené s docházkou dětí do ZŠ a za děti v MŠ předškoláky. V roce 2005 se jednáalo o částku cca 180.000,- Kč.

Stavební akce v roce 2005

* Dětské hřiště - červenci započala stavba dětského hřiště vedle objektu bývalé prodejny Jednoty, na parcele 2456.Stavbu provedla firma TRCH. Na tuto akci obec získala dotaci od Ústeckého kraje na reprodukci majetku obcí Ústeckého kraje ve výši 315.000,-- Kč. 30.9.2005 byla stavba dokončena a předána.Dětské hřiště je každý den plně využíváno .Děti využívají zabudované houpačky, kolotoč,skluzavku. Pro posezení rodičů slouží lavičky.


Nově zrekonstruované dětské hřiště v plném provozu

Stavební akce v roce 2006

V květnu se započalo s rekonstrukcí další místní komunikace


Rekonstrukce silnice byla dokončena v červnu v celkovém nákladu 950 tis Kč.

Soubor sportovišť

*Soubor sportovišť - pro mládež a dospělé se postupně vytváří soubor sportovišť pod ocelokolnou Na Táborci. V roce 2005 již bylo zprovozněno hřiště pro volejbal,na kterém se již začíná hrát. Ostatní plochy se zatím zelenají čerstvě zasetou trávou. Na zprovoznění hřiště se dobrovolně podílejí místní občané.


První sportovní utkání na nově vznikajícím hřišti..........Nové hřiště pro kopanou

* Rekonstrukce ulice EDEN - s pracemi bylo započato 29.9.2005. Práci provedly Silnice Žatec. Rekonstrukce je na parcelách č. 895/22,882/1, k.ú. Smolnice u Loun, v celkovém nákladu cca 1.268.938,- Kč. Tato akce byla podpořena Ústeckým krajem na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 81/2005/RR v rámci programu Obnovy venkova Ústeckého kraje v celkové výši 300.000,-Kč. Byl upraven povrch komunikace a vjezdy k jednotlivým rodinným domkům.Končené úpravy před jednotlivými domy si provedou vlastníci domů.


Ulice Eden před rekonstrukcí ................. a po rekonstrukci

Ochranný řez památné lípy

Pomník obětem 1. a 2. sv. války