Kroniky obce

Historické informace z kroniky obce

Události před 78 lety - píše se rok 1923

Po panu Josefu Petržilkovi zvolen byl kronikářem pan Václav Tuháček, řídící učitel,jemuž zvolení to snad nebylo sděleno a pamětní kniha nebyla mu předána. V prosinci 1928 se stal kronikářem řídící učitel Josef Mikšovic,který měl psáti kroniku zpět za 6 let a to z poznámek pana Josefa Petržilky.

Rok 1923 začal mírnou zimou. V květnu bylo chladno a v červnu deštivo. ˇUroda obilí byla slušná a prodávala se pšenice l q za 175 , ječmen 140-150 a řepa za 17 Kč. Chmele narostlo málo a prodával se 50 kg za 350 Kč. V tomto roce zavedena byla v obci elektrika. Na valné hromadě konané dne 2.března 1923 ustavili se družstvo pro rozvoj elektrické energie.

Události před 79 lety - píše se rok 1924

Rok 1924 zima dlouho dodržovala,takže se setím se pozdě začalo. Následkem příznivého počasí vegetace rychle se na normální stav vyrovnala. Ačkoliv byly stálé deště, přece traviny i žně se dobře odbyly. Až po 24.srpnu stále pršelo a proto některé jarky byly poškozeny. Teprve 7. září se vyjasnilo. Dne 26. února přiženil se k Fišerovům do č. 50 nový majitel Julius Klůc z Pochválova. V únoru postiženy byly tři rodiny břišním tyfem. Původ byl v rodině Vykoukové v č.52, jejíž syn onemocněl po napití vody z Oharky v Lounech. Dále onemocněla rodina Novákova č. 49 od které brala Vykouková mléko. Od Vykouků se nakazila Anna Stehlíková. Nikdo nezemřel.Dne 22.prosince zastřelil se v pokoji Adolf Babuška,syn Adolfa Babušky č.p. 3, jelikož v nemocnici v týž den po operaci zemřela slečna Pavla Sochorová z Hříškova, s kterou měl delší dobu známost. Pochováni byli dne 25. prosince do společné hrobky na hřbitově smolnickém.

Události před 80 lety - píše se rok 1925

Opsáno z kroniky z knihy č. 2

Počasí: 19. června, padal sníh, zima

Ceny : pšenice 220-250 Kč, žito 200-220 Kč, ječmen 210-230 Kč, řepa 20 Kč chmel 4.000- 4.500 Kč za 50 kg

V roce 1925 rozprodán byl statek Marie Wiehlové, vdovy po architektu Antonínu Wiehlovi ( uvedeno v oddílu HISTORIE) Budovu č. 4 a 35 korců polí koupil František Čapek č. 5, 50 korců Ladislav Průša z č. 16, ostatní Babuška Adolf č.3, Petržilka St. č. 19,Uhlík Adolf č. 45 a Antonín Lávička č. 106.V tomto roce byla rozdělena pole od dvorů v Toužetíně a Nové Vsi. Část pozemků toužetínských obdrželi Václav Žatecký č 23., 10 hektarů, Božena Čechová č. 26 ,5 ha, Jan Platil č. 21 ,4 hektary, část chmelnic od Nové Vsi Václav Žatecký 3 ha.Domkářům za to dali své pozemky v téže rozloze. Dne 28. dubna se otrávil krejčí Václav Stehlík. Dne l. května ukradeno ve vile Marie Wiehlové šatstvo a peřiny. Vrchní strážmistr Lusk vypátral po delší době zloděje, byl jím vojín ,který při manévrech byl sluhou u důstojníka ubytovaného ve vile.

3. července zúčastnili se zdejší hasiči zájezdu do Brna

9. září zabil se na motorce na Bytinách Reichrt z Loun

Konány byly volby do poslanecké sněmovny a senátu.V zdejší obdrželi:

 

Název strany poslanecká sněmovna senát
komunisté 192 160
agrárníci 75 66
sociální demokraté 11 13
živnostníci 26 21
národní demokraté 63 64
lidovci 8 5
německá strana 2 1
čsl.socialisté 17 13


V tomto roce postavili domky Václav a Anna Šourkovi č.p. 162 a Miloslav a Marie Ulrichovi č.p,.163

 

Události před 75 lety - píše se rok 1930

Počasí: zima mírná, jaro příznivé setí započalo 20.března, sázení brambor a řepy po 20.dubnu.Duben byl deštivý a teplý,květen deštivý a studený.Teprve ku konci května se oteplilo,v červnu teplo a sucho.

Ve Smolnici jest 180 čísel popisných. Poslední rodinný domek č.p. 180 postavil si a veškerou práci zednickou na domku vykonal Josef Stehlík,železniční zřízenec .Za posledních 10 let bylo postaveno 33 domů.Celková výměra v katastrální obci Smolnici činí 777 ha.Počet lidí v naší obci podle posledního sčítání v roce 1930 jest 784 z toho 392 mužů a 392 žen,vesměs národnosti české.

Příslušníci církve římskokatolické 518 , církve československé 177,církve českobratrské evangelické 15, bez vyznání 74, Analfabeti jsou 4.

Od posledního sčítání provedeném v lednu 1921 přibylo 23 osob.

V obci jest Sbor dobrovolných hasičů, předseda: Václav Kerner č. 28, rolník, jednatel Jan Hilbert, velitel František Čapek,rolník.

Tělovýchovná jednota Sokol, založena 1919, starosta Adolf Uhlík,obchodník. Jednatel Rudolf Chotěborský- železniční zřízenec, náčelník Václav Petržilka a náčelnice Olga Pecinková.

Dělnicko řemeslnický spolek předseda Josef Janský,Spořitelní a záložní spolek starosta František Polívka a pokladník Václav Tuháček řídící učitel.

V roce 1930 založena byla Dělnická Tělocvičná Jednota,jejímž starostou byl Emil Jelínek-železniční zřízenec, náčelníkem Jaroslav Janský,náčelnicí Helena Křenková. Začali cvičiti na Senci,kdež jim bylo propůjčeno školní cvičiště za poplatek 20 Kč ročně.

Obecní knihovna byla založena roku 1921. Obec přispívá ročně 600Kč až 1.000 Kč,mimo to byly pořádány ve prospěch knihovny různé zábavy. Ku konci roku knihovna čítá 1736 svazků a má 90-100 čtenářů.Od jejího založení jest knihovníkem Václav Aulický, kolář,jehož zásluhou jest zařízení tak krásné knihovny.

Od 1. listopadu 1926 byly následkem menšího počtu školních dětí spojena 2. a 3. třída, kteréžto třídy byly opět od září 1930 rozpojeny. Vyučující Josef Mikšovic,Karel Šedivý a Miluše Blažková. Náboženství římskokatolické vyučuje místní děkan František Petr,československému Eduard Globočník čsl. farář z Citolib a českobratrskému Svatopluk Vlastimil Juren,farář z Loun.Ženským ručním pracem a nauce o domácím hospodářství s vařením Marie Králová.

6.března na oslavu 80 narozenin pana presidenta republiky sehrál učitelský sbor odpoledne a večer dětské divadelní představení "Zlatá srdce" s přednáškou p. Josefa Mertena,odborného učitele z Loun o panu presidentovi.

28. října pořádala Těl. Jednota Sokol dvakrát divadelní představení"Za vlajkou československou s přednáškou V. Svítka č. 35,7. března přednášek též V. Svítek o p. presidentovi.Mimo to vysázelo žactvo zdejší školy 10 lip kolem dolejšího rybníka(lípy ty daroval Včelařský spolek v Lounech).

V tomto roce byla nákladem obce uválcována silnice ve bráně k Táborci od Blahoutovic k Čapkovic hostinci a od Marešovic k Černým

Dne 20.srpna 1930 oběsila se na půdě svého domku č. 125 Arnoštka Doubravová.

2.10. raněn byl mozkovou mrtvicí kostelník Antonín Myslivec a po dvou dnech v 65 letech svého věku zemřel. Službu kostelnickou zastával plných 40 roků. Po něm převzal kostelnictví Václav Janský z č. 70.

Události před 70. lety- píše se rok 1935

opsáno z kroniky č. 2

Počasí: Zima tohoto roku byla mírná,léto suché a teplé.V dubnu napršelo 63 mm, květen 32,3 mm, červen 19,5 mm, červenec 16,5 mm, září 34,5 mm, říjen 111mm

Zaseté obilí pěkně vzešlo,ale následkem velikého sucha bylo málo slámy i zrna. Traviny narostly pouze jednou,podruhé nestály za sekání a po třetí vůbec nebyly.Chmele,řepy,bramborů a ovoce bylo rovněž málo. Chmel se prodával 1.300,* Kč za 50 kg.

Rozpočet obce na rok 1935 činí 66.936,- Kč , úhrn řádné úhrady 36.145,- Kč. Schodek řádného rozpočtu 30.791,- Kč.Schodek ten se uhradí l) dávkami z nápojů a ze psů 2) obecní přirážkou k daním přímým a to 100% k dani činžovní jež vynese 694,10 Kč, 270% k ostatním daním jež vynese 30.096,90 Kč.

V roce 1935 opravena byla márnice na hřbitově. Obvodním lékařem po MUDr. Kučerovi ustanoven byl od 15.května MUDr. Karel Civín z Citolib.

Pan president osvoboditel T.G.Masaryk zvolen byl čestným občanem naší obce všemi hlasy přítomných ve schůzi obecního zastupitelstva den 14.dubna 1935.Dne14.prosince vzdal se pan president Osvoboditel pro vysoké stáří svého úřadu a zvolen novým presidentem dne 18.prosince bývalý zahraniční ministr Dr. Edvard Beneš.

Na zdejší škole povolena opět III. třída s platností od l.9. 1935. Vyučovali řídící učitel Josef Mikšovic, učitel Karel Šedivý a Miluše Blažková. Náboženství katolické vyučoval místní farář František Petr, československé Antonín Javorský z Citolib,českobratrské evangelické Miloš Kadlec a ruční práce dívčí Marie Králová.

V tomto roce zemřelo 10 osob.Narodilo se 8 dětí a to 6 děvčat a 2 hoši, z nichž jedno zemřelo.

6. července v 8 hodin ráno stalo se u Hovorků v čp. 125 velké neštěstí. 2 lidé byli ve studni otráveni plyny. Stalo se to takto: Majitel Václav Hovorka, železniční zřízenec dal se spustiti svou ženou a tchánem po rumpálu do studny, kde chtěl pokračovati v práci i přes upozornění studnaře Hermana. Když se neozýval, udělala jeho manželka poplach a na její volání přiběhl Václav Šourek 21 letý malíř pokojů, který chtěl zachániti Václava Hovorku. Byl do studny spuštěn. Když byl asi v polovici studny, nemohl dýchat a proto volal , aby ho vytáhli. Byl rychle vytahován a již skorem na povrhu náhle omdlel. pustil se lana a řítil ser na dno studny asi 18 metrů hluboké. Lidé přibíhali a v obci nastal veliký zmatek a zděšení.V prvé chvíli se jednalo nerozvážně. další obětí mohl býti pekařský pomocník Václav Vaňourek,kterého rovněž do studny spustili,ale brzo ho vytáhli otráveného plynem a odvezli do nemocnice, kdež si poležel než se uzdravil. Jiným zachráncem měl být Hildebert Polák, kterému opatřili kouřovou masku a rovněž v okovu ho spustili do studny. Kouřová maska však špatně přiléhala a v půli hloubky studni křičel, že nemůže dýchat. Vytahovali ho a když byl skoro již nahoře, opustily ho síly, pustil se lana a již se mělo za to, že se bude řítit na dno. Toho však štěstěna neopustily a nedopustila, by se počet obětí zvýši., Zachránily ho jen dlouhé v okovu zkřížené nohy a tak tělem a hlavou dolů visící byl vytažen vzhůru, kde za chvíli nabyl opět vědomí. Na to byly plyny výfukovou řezačkou pana Průši ze studny vyfoukány. Když se svítilnou zjistilo, že plyny již ve studni nejsou, byli tam spuštěni Josef Fronk a Miloslav Ulrich, kteří na dně studny mrtvoly obou nešťastníků uvázali a pak i s nimi se dali vytáhnouti na povrch. Pohřeb obou nešťastníků konal se 8. července za ohromné účasti obecenstva ze Smolnice i z okolí.

Události před 66. lety, píše se rok 1939

opsáno z kroniky č. 2

Počasí : v lednu vůbec nemrzlo, v únoru byly menší mrazíky,březen deštivý,duben sucho,v květnu deštivo a chladno.Léto bylo deštivé a dosti chladné,podzim chladný a deštivý.Časté deště na podzim zdržovaly veškeré polní práce,takže zoráno ani zaseto býti nemohlo. 6.prosince napadl sníh a 8.prosince nastaly tuhé mrazy,které trvaly plné tři měsíce a dostoupily až na -23oC.Žně začaly 29.července.Cena pšenice 170,- Kč,žito 140,-Kč,ječmen 140,- Kč a oves 120,- Kč.Chmel se začal česat po pouti,to je 28. srpna.Ovoce bylo málo.Medu nanesly včely o polovinu méně.

Stavba silnice Smolnice-Brloh začala v červnu. Obec přispěla částkou 152.000,-Kč.Kámen(opuku) dovezli občané podle výměry pozemků. Stavbu silnice prováděl stavitel K.Paur z Loun.

Akáty pod hřbitovem byly v dražbě prodány a vykáceny a místo nich vysázeny ořechy.V květnu 1939 bylo rozpuštěno obecní zastupitelstvo a jmenována 5 členná správní komise a to Jan Babuška,Adolf Žatecký,Antonín Černý,Antonín Kalach a Václav Petržilka.Jejich náhradníky v tomto pořadí Oldřich Lávička,Stanislav Čapek,Josef Hlavsa, Adolf Uhlíka a Stanislav Kalík č. 8. předsedou komise jmenován Jan Babuška. a jeho náměstkem Adolf Žatecký.Na začátku roku 1939 byly zrušeny politické strany a utvořeny jen dvě a to Národní jednota a Národní strana práce.Národní jednota byla později přeměněna v Národní souručenství a Národní strana práce zrušena.Do Národního souručenství vstoupili téměř všichni občané. Vedoucím byl Jan Hilbert.

Obecní knihovna čítá koncem roku 1939 - 3.348 - svazků,112 osob si vypůjčilo v roce 1939.

Od l.9. ustanoven farářem Jaroslav Mařan(uprchlík)

Zdejší občané najali si honitbu za 2.900,- Kč a zastřelili o hlavní hon 170 zajíců a při menších honech 115 zajíců. Zajíci byli prodáváni po 9,- Kč za l kg.

Dne 16.3. byla zavedena jízda vpravo.

Rok 1945

události před 60 lety,opsáno z kroniky č. 2, kronikář Oldřich Lávička

Okupace naší republiky /Protektorát Čechy Morava/ trvá,stav jest již nesnesitelný,starostí plno, prohlídky a rekvisice stále častější,kdo co může, všechno si schovává.Německé vojsko ustupující před sovětskou armádou, vozí zásoby střeliva po silnici přes Hříškov do lesů,kde je schovává.Očekává se,že od našich severních hranic budou ustupovat do vnitrozemí. Nálety a bombardování je vidět i slyšet až sem. Častokrát celé roje letadel míří k Mostu,kde budou bombardovat.

25.ledna napadlo mnoho sněhu,takže se musel na silnicích všude prohazovat.9. února byla velká prohlídka na zásoby obilí,sena a slámy.V sobotu 17. února byly do naší obce přivezeny německé ženy s dětmi/národní hosté/ z válečného pásma před sovětskou armádou vystěhovaní.Zároveň s nimi i několik francouzských vojenských zajatců.Ponejvíce byli od polských hranic,fronta se již blížila k nám.Byli ubytování ve škole 100 osob, v hostinci čp. 32 :80 osob a v hostinci čp. 92 také 80 osob.Některé ženy s dětmi po domech.kde bylo místo.V únoru byla zima mírnější, takže se mohlo i orat.

V pátek 2. března letěla opět skupina letadel před naší obec k Mostu, po 10 hodině dopoledne a nad obcí svrhla několik bomb. První padla do dvora hostince čp. 37 Josefa Funka i do zahrady, potom dále do čísla 36, přímo do obytného jednopatrového domu, který se sesul a úplně zbořil. v domě byla jen spolumajitelka Marie Hilbertová, zaměstnaná vařením oběda. Ta v kuchyni byla úplně zasypána zříceným domem, avšak padající strop šikmo se opřel o zdivo a že byl celý pohromadě i s trámy, jí tak v koutě kamen přikryl. Muselo se vše odstranit, aby se mohla z toho vyprostit.Celkem na několik odřenin a menší zranění se jí ničeho nestalo až na velké leknutí. Služka, která tam sloužila a na letadla se dívala ze vrat, vše viděla, chtěla utíkat pryč, ale padalo to za ní a před ní do zahrádky u domu č. 35 a transformátoru.........................

Rok 1950

události před 56 lety, opsáno z kroniky č. 2., kronikář Oldřich Lávička

Dne 7. ledna jsem jako předseda místního národního výboru (Oldřich Lávička) provedl první sňatek, který uzavřeli Miluše Běšínská ze Smolnice č. 41 a František Saifrt z Nové Vsi v sňatkové místnosti, která byla zřízena v přízemních místnostech domu čís. 12. ve Smolnici. 12.února druhý sňatek Ireny Pastýřikové ze Smolnice č. 166 s Miroslavem Vernerem z Hříškova a třetí Miroslavy Šafránkové ze Smolnice č.184 s Jaroslavem Formanem z Brloha,uzavřený dne 26.2.

V březnu se všechny těžké i jiné mechanizační stroje jako i mlátičky,traktory,lisy na slámu,elektromotory,samovazy , dojící zařízení ,řezačky a jiné sepisovaly a později byly odebírány.

Dne 2. dubna se vloupal neznámý pachatel do místního národního výboru dveřmi ze dvora.Nic se však neztratilo,úřední listiny rozházel po zemi,stůl vypáčil,žádných peněz a razítka nenašel.Pachatel byl však později vypátrán dle způsobu páčení zásuvek již jinde provedených a potrestán.

Dne 4. května měli společný pohřeb manželé Karel a Anežka Jelínkovi č.18.,kteří zemřeli ve dvou dnech po sobě. Byli to staří manželé a pohřeb se konal za veliké účasti lidu.

Přípravný výbor pro založení Jednotného zemědělského družstva ustanoven dne 3.srpna.Předsedou Josef Myslivec č.78,Josef Petrlík č. 53 místopředsedou,Vladimír Holec č.31 hospodářem,Ladislav Paur pokladník,Procházka Miroslav účetní(újezdní tajemník),členové výboru Suk Václav č.109,František Václavík č.7,Charvát Karel č.141,Šlégr Jan č.73 a Čimpera Josef č. 87. Jednotnému zemědělskému družstvu připadla usedlost č. 16.,která patřila sestrám Ladislavě Markupové a Marii Jiráskové z Loun. Hospodařili na ní manželé Josef Markup a Ladislava. Spolumajitelka Jirásková se již o svoji polovičku přestala zajímat,nemajíc žádných lidí, kteří by byli ochotni za ně pracovat. Bývalí deputátníci se odstěhovali, většinou do pohraničí a ti zdejší je opustili,takže na to Markupovi sami nemohli stačit a při tom ještě na polích jezdit traktorem. Začali se stěhovati do Obory k rodičům Markupovým a usedlost nabídli sami družstvu. Státní statek také měl tuto usedlost nabídnutou, aby byla přidělena k Toužetínu, což nebylo uskutečněno.

Obecní veřejný rozhlas zřízen ve zdejší obci subvencí od krajského národního výboru z Ústí nad Labem v částce 158 tisíc korun.Zařízení a práci provedla firma Dorl z Černčic u Loun.Poprve se ozval z amplionů po smolnické pouti dne 28.srpna o 20 hodině večer,kdy jsme je dlouho do noci na ulicích poslouchali.

O vánocích dne 25. prosince byly vydávány nové občanské legitimace, každý musel zaplatit 25korun

V roce 1950 se narodilo 12 dětí a zemřelo 11 osob.
Pohřbeni byli ve Smolnici:
25.l. Františka Henzlová č. 58 , 5.3. Pavla Hovorková č. 60, 10.3. František Jirásek č.168, 4.5.Karel Jelínek č.18 4.5.Anežka Jelínková č.18 , 22.5. Emilie Fricová č. 98 5.9.Miloš Snop(oběsil se)č.27, 15.9. František Hudic č.89 26.9.Marie Součková č. 66 ,30.9.Blažena Svítková č. 17 16.10. Marie Vacková č. 115 , 19.11. Václav Pirner č. 150(oběsil se )

V čísle 15,které patřilo k usedlosti č. 16 byla zřízena kancelář Jednotného zemědělského družstva.

pokračování bude následovat .....